2022-04-27

სპეციალური საკარანტინო რეჟიმის გახანგრძლივებისა და გარკვეული შეზღუდვების მოხსნის დამატებითი მიღებული ზომების შესახებ

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი

გადაწყვეტილება

 

დამატებითი ზომების შესახებ სპეციალური საკარანტინო რეჟიმის გახანგრძლივებისა და გარკვეული შეზღუდვების მოხსნის შესახებ, დამტკიცებული აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონის 25-ე მუხლით „სანიტარული და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების შესახებ“ და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის №73 დადგენილებით. 2020 წლის 28 თებერვლის 1 აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი იღებს გადაწყვეტილებას:

 

  1. ქვეყანაში კორონავირუსის (COVID-19) ინფექციის გავრცელებისა და მისი შესაძლო გართულებების პრევენციის მიზნით, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სპეციალური საკარანტინო რეჟიმის ვადა 2022 წლის 1 ივლისის 06:00 საათამდე გაგრძელდეს.

 

  1. განისაზღვროს, რომ 2022 წლის 1 მაისიდან უქმდება სპეციალური საკარანტინო რეჟიმის პირობებში სასუნთქი გზების დაცვის ინდივიდუალური საშუალებების (სამედიცინო ნიღაბი, ნაჭრის ნიღაბი, რესპირატორი და ა.შ.) გამოყენების მოთხოვნა.

 

  1. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2020 წლის 12 სექტემბრის № 336 დადგენილება „განსაკუთრებულ საკარანტინო რეჟიმთან დაკავშირებული დამატებითი ზომების შესახებ“ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონმდებლობის კრებული, 2020 წ., № 9, მუხლები 1209, 1231, № 10, მუხლები 1274, 1275, 1278, 1283, 1298, 1314, 1315, № 11, 1387, 1394, № 12, № 12 (წიგნი V), 28, 21, 15, 21, 21, 15 მუხლი 106, № 3, 267, 290, 291, № 4, 403, № 5, მუხლი 530, № 6 (IV წიგნი), 683, 692, № 7, 683, 692, № 7, მუხლი 2 828, № 7, 2 868, № 8. № 9, მუხლი 1079, № 10, მუხლი 1191, № 12, 1514, 1524 მუხლები; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2022 წლის 24 თებერვლის №52 დადგენილებები და 5 მარტის №71). 1.1 პუნქტში სიტყვა „მაისი“ შეიცვალოს სიტყვით „ივლისი“.

 

  1. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2020 წლის 11 ივნისის No199 დადგენილება (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონმდებლობის კრებული, 2020, № 6, მუხლი 789; 2021, № 5, მუხლი 504, № 6 ( წიგნი IV), 662, 673, № 7, 884, № 10, 1197, № 12, 1532-ე მუხლი, 2022 წ., № 1, 78-ე მუხლი; დამტკიცებული 2022 წლის 4 აპრილის №131 და 2022 წლის 14 აპრილის №152 დადგენილებით) „კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის დროს „აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ფრენების და მგზავრთა გადაყვანის ორგანიზების დროებით წესებში“ შეიტანოს შემდეგი ცვლილებები: 4.1. პუნქტი 2.3 შემდეგი რედაქციაში უნდა აღინიშნოს: „2.3. რეკომენდირებულია სამედიცინო ნიღბების გამოყენება აეროპორტში და ფრენის დროს. ” 4.2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 3.3, 12.2, 12.9, 5.1 პუნქტები, 5.1.1-5.1.5 და 9.1.1 ქვეპუნქტები; 4.3. 6.2 პუნქტიდან ამოღებულ უნდა იქნეს სიტყვები „, ისევე როგორც სამედიცინო ნიღბის გარეშე მგზავრები უზრუნველყოფილნი არიან ნიღბით“; 4.4. 7.2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „სამედიცინო ნიღბების გამოყენება“; 4.5. 9.2.1, 10.1.1 და 10.2.1 ქვეპუნქტებიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „ნიღაბი, სათვალე“.

 

  1. დამტკიცებულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2020 წლის 10 სექტემბრის № 332 დადგენილებით (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონმდებლობის კრებული, 2020, № 9, მუხლი 1205; 2021, № 9, მუხლი 1074) „საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლებისა და სწავლების პროცესის ორგანიზების დროებით წესში“ შემდეგი ცვლილებები უნდა შევიდეს: 5.1. 4.2.4 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „4.2.4. სამუშაო პროცესში რეკომენდებულია პირადი რესპირატორული დამცავი აღჭურვილობის (სამედიცინო ნიღაბი, ნაჭრის ნიღაბი, რესპირატორი და ა.შ.) გამოყენება.“ 5.2. გაუქმდეს 4.1.5, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.10.4 ქვეპუნქტები და 6.3 პუნქტი; 3 5.3. 4.9.4 ქვეპუნქტში სიტყვები „უნდა ატაროს ხელთათმანები და სამედიცინო ნიღაბი“ შეიცვალოს სიტყვით „უნდა“.

 

  1. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2021 წლის 26 მაისის №151 დადგენილება „სპეციალური საკარანტინო რეჟიმის გახანგრძლივებისა და გარკვეული შეზღუდვების აღმოფხვრის ზომების შესახებ“ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონმდებლობის კრებული, 2021 წ., № 5, მუხლი 530, № 6 (IV წიგნი), 668, 679, 683, № 7, 872, 890, 891, № 8, 957, 971, № 9, 1051, № 9, № 1079, № 1071, № 9, № 1071, № 1071. 12, 1514, 1533, 1543, 2022, № 1, 61, 80 მუხლები, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2022 წლის 15 თებერვლის №40 დადგენილებები, 5 მარტის №71 და №152. 2006 წლის 14 აპრილი) 2.5-3.5 პუნქტები გაუქმდეს.

 

  1. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 2020 წლის 29 მაისის No189 დადგენილება „სპეციალურ საკარანტინო რეჟიმში სასუნთქი გზების დაცვის პირადი საშუალებების გამოყენების მოთხოვნების შესახებ“ (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონმდებლობის კრებული, 2020 წ. 660-ე მუხლის № 5; 2021 წლის № 5 530-ე მუხლის № 10 1197-ე მუხლი) გაუქმდეს.

 

  1. ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 მაისიდან.

 

                                                                                        ალი ასადოვი

                                                               აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი

 

ბაქო, 2022 წლის 22 აპრილი

 

№ 171

Search in archive