აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში უცხოელების და მოქალაქეობის არმქონე პირების ქონების შეძენის უფლებების შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნების, ასევე ამასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და წესების შესახებ

Search in archive